http://www.jumnongbaan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 หน้าแรก

 ข่าวสาร

สถิติ

เปิดเว็บ25/12/2009
อัพเดท11/01/2021
ผู้เข้าชม241,185
เปิดเพจ320,590

การยึดถือโฉนดของเจ้าหนี้มีสิทธิ์เพียงใดสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

การยึดถือโฉนดของเจ้าหนี้มีสิทธิ์เพียงใดสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

การยึดถือโฉนดของเจ้าหนี้มีสิทธิ์เพียงใด

การที่ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ โดยลูกหนี้นำโฉนดที่ดิน ,น.ส.๓ ,น.ส.๓ ก หรือเอกสารสิทธิ
ในที่ดินอื่น ๆ ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ เจ้าหนี้จะมีสิทธิยึดถือไว้ได้เพียงใด
การยึดถือโฉนดดังกล่าวไม่ใช่การจำนำ
(ฎีกา ๒๒๙/๒๕๒๒)
ไม่ใช่การจำนองและไม่ใช่สิทธิยึดหน่วง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๔๑ (ฎีกา ๕๔๕/๒๕๐๔)
แต่เจ้าหนี้มีสิทธิยึดถือโฉนดไว้ได้
ในฐานะที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนตาม
มาตรา ๓๖๙ ตราบใดที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้สิ้นเชิง ลูกหนี้ย่อมไม่มีสิทธิเรียกโฉนดคืนได้ (ฎีกา ๑๔๑๖/๒๔๙๙,ฎีกา ๑๓๖๙/๒๕๑๐, ๙๔๒/๒๕๒๗)

แต่ถ้าขาดอายุความลูกหนี้เรียกโฉนดคืนได้ เช่น ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท มิได้
กำหนดวันชำระเงินกู้คืนโดยลูกหนี้นำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันเงินกู้แล้วลูกหนี้
ไม่ได้ใช้เงินกู้คืนแก่เจ้าหนี้ จนเวลาล่วงเลยมา ๑๐ ปี นับแต่วันกู้ เจ้าหนี้ก็ยังไม่ได้ฟ้องเรียกเงินกู้คืน หนี้เงินกู้ซึ่งมีอายุความ ๑๐ ปีก็ขาดอายุความ ลูกหนี้มาฟ้องเรียกโฉนดคืน เจ้าหนี้จะยึดโฉนดไว้อีกมิได้ ต้องคืนให้ลูกหนี้
(ฎีกา ๒๒๙/๒๕๒๒)
แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิของเจ้าหนี้ที่ยึดถือโฉนดโดยชอบไว้ดังกล่าวสู้สิทธิของผู้ซื้อตัวที่ดิน
โฉนดดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของศาลโดยสุจริตไม่ได้ เช่น ลูกหนี้เป็นหนี้เงินกู้และลูกหนี้
ได้นำโฉนดของตนไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันเงินกู้ ต่อมาลูกหนี้ถูกบุคคลอื่นฟ้องคดี และชนะคดี
และได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดที่ดินแปลงที่นำไปให้เจ้าหนี้ยึดไว้ ต่อมาเมื่อมีการขายทอดตลาด
มีบุคคลภายนอกเข้าซื้อที่ดินได้โดยสุจริต ดังนี้สิทธิของผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดย่อมไม่เสียไป
เมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมส่งมอบโฉนดให้ ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดให้ผู้ซื้อได้
(เทียบเคียง
ฎีกาที่ ๗๓๑/๒๔๘๑,๒๓๔๒/๒๕๒๖)
ซึ่งเมื่อได้ออกใบแทนโฉนดแล้ว ต้นฉบับโฉนดเดิมที่เจ้าหนี้
ยึดถือไว้เป็นประกันเงินกู้ย่อมเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
view

หน้าแรก

บทความ

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view